Избор на Председател на Народното събрание Александър Йорданов

София, четвъртък, 5 ноември 1992 г.

(Открито в 15 ч. и 15 м.)

Председателствували: заместник-председателят Снежана Ботушарова

Секретари: Трифон Митев и Руслан Семерджиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Нещо е пресипнал звънецът, вероятно и той е в очакване на ползотворни наши дела днес.

Продължаваме с програмата, която е гласувана, но има и няколко въпроса за уточняване. Ще ми позволите най-напред съвсем накратко да ги уточня, като ви съобщя новите предложения за включване в дневния ред.

Искам да напомня на уважаемите госпожи и господа народни представители, че миналата седмица ние гласувахме предложението да се отложат разискванията по точка първа. Тогава точка първа беше избор на председател на Народното събрание за тази седмица.

Гласували сме точно така. Предложението е да се отложи разискването по тази точка за следващата седмица и така сме гласували. Така че е необходимо сега да уточним за кога отлагаме – за днес или за утре. Независимо че в изказването на господин Лютфи се визираше до края на другата седмица, т.е. в четвъртък, това е последният парламентарен ден, ние не сме го гласували така формулирано, така че е редно пленарната зала да уточни днес ли ще бъде това гласуване или утре и ако е днес, съответно коя точка да бъде от дневния ред. Така че това е едното нещо за гласуване.

Постъпило е искане да бъде включено в дневния ред изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, подписано от 24 народни представители. Искам да уведомя колегите, че проектът е разпределен в Законодателната комисия и доколкото тя не е подготвила своето становище, не може да се поставя на гласуване за включване в дневния ред.

Има предложение на господин Йордан Куцаров и Дако Михайлов точка първа за днес да бъде законопроекти и проекти за решения във връзка с разсекретяването на информацията от архивите на бившата Държавна сигурност. Има основание да се постави на гласуване това искане. Проектът е включен в програмата.

Господин Орсов е предложил да се направят промени в програмата, като се разместят точка осма да стане второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, точка девета да стане законопроект за ратифициране на конвенциите за опазване на Черно море от замърсяване (т.е. те да преминат по-назад, така разбирам) и точка десета да стане законопроектът за ратифициране на спогодбата между правителството на Република Оман и правителството на Султаната Оман и те да минат на второ четене след точка четвърта – второ четене на закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда и да станат съответно точки 5, 6 и 7. Тоест точките 8, 9 и 10 да станат точка 5, 6 и 7. Добре, това също ще се гласува.

Предложението на господин Минчо Минчев за образуване на анкетна комисия, т.е. да се включи като точка в програмата, в дневния ред – образуване на анкетна комисия. Вече има небходимите подписи, направена е пререгистрация и може да се гласува.

А останалите искания, които се отнасят за промени в правилника, включително и внесените от господин Гинчо Павлов, Минчо Минчев и Евгени Друмев, няма да може да бъдат поставени на гласуване, тъй като нямаме становище на комисии.

И така, моля за вашето внимание, тъй като ще трябва да гласуваме няколко неща подред.

Най-напред – избор на председател на Народното събрание. Отложено е за тази седмица. Възможностите са две – да бъде днес или да бъде утре. Да поставим на гласуване първо предложението да бъде днес. Нека да видим, господин Лютфи, деня. Ако се приеме за днес, след това ще уточним и точката. Моля, гласувайте днес в програмата да бъде включен избор на председател на Народното събрание. Гласували общо 214, за – 213, против – няма, 1 въздържал се. (Ръкопляскане от блока на СДС и възгласи „Браво!“).

Коя да бъде от дневния ред?

ЮНАЛ ЛЮТФИ (от място): Номер 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Лютфи предлага от място това да бъде точка първа. Има ли други предложения? – Няма. Нека да сме прецизни. Моля гласувайте това да бъде точка първа от днешния дневен ред. Моля, гласувайте. Гласували са 207, за – 205, 1 – против, 1 – въздържал се. (Ръкопляскания в залата). Ако целият ден така върви, с такъв консенсус, може би рейтингът на нашия парламент ще стане недостижим.

Сега моля ви, има още няколко неща за гласуване. Има предложение от господин Йордан Куцаров и Дако Михайлов точка първа, тоест точка втора в този случай да стане сегашната точка пета – Законопроекти и проекти за решения във връзка с разсекретяването на информация от архивите на бившата Държавна сигурност. А това да стане точка втора, тоест изместена от пета позиция на втора. Моля, гласувайте. По-просто казано, въпросът за досиетата да стане точка втора.

211 гласували, за – 98, против – 84, въздържали се 29. Отклонява се предложението. Изписвайте, моля, на таблото всички резултати, за да не се вълнуват уважаемите народни представители.

Следващото предложение на господин Орсов – т.8, 9 и 10, имате програмата, да станат съответно т.5, 6 и 7, т.е. веднага след Кодекса на труда. Само че вие нямате предвид, че т.1 вече е минала, господин Орсов, но нека да не го обсъждаме.

Аз ще ги прочета, това е ясно: точките са за второто четене на Законопроекта за опазване на околната среда, Законопроекта за ратифициране Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване и Законопроекта за ратифициране на Спогодбата. Те да преминат веднага след Кодекса на труда.

Моля, гласувайте за това предложение.

Гласували са 209, за – 112, против – 90, 7 се въздържат.

Приема се предложението на господин Орсов, така че след Кодекса на труда идва Законопроектът за опазване на околната среда, а е на второ четене, Законопроектът за ратифициране Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване и Законопроектът за ратифициране на Спогодбата между България и Султаната Оман. Мисля, че е ясно какво се гласува.

Има предложение на господин Минчо Минчев. Това е последното, което ще гласуваме. Той предлага да се включи днес в дневния ред като точка от дневния ред проект за решение на Народното събрание за създаване на анкетна комисия по случая в Якорудска община, където са забелязани случаи на насилие при определяне на етническата принадлежност на учениците от тази община.

Има необходимия брой подписи, даже е приложен и проект за решение заедно с мотивите.

Моля, гласувайте това да се включи като точка от днешния дневен ред.

Гласували са 204 народни представители, за – 108, против – 78, 18 се въздържат.

Приема се предложението и се включва в днешния дневен ред.

Господин Савов, заповядайте.

СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа! Обръщам се към Председателството. Има ли право и имаме ли ние право да отлагаме решения, за които отдавна сме гласували? Става въпрос за така нареченото заключение на Комисията „Марков“ – Христо Марков, което е по всичките онези въпроси за Цалапица и т.н.

Как може? Ние имаме решение до 20 юли тази година Комисията да е свършила своята работа и да решаваме тоя въпрос. Къде беше 20 юли, къде сме сега ноември, ще отидем към декември вече. (Оживление в залата)

Може ли едно Народно събрание по такъв начин да пренебрегва своите решения? Аз това се питам. (Реплики от опозицията)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз мисля, че господин Савов има основание за това, но се сещам и за друго. Какво стана с анкетната комисия по искането за имунитета? Срокът на нейната дейност изтече. (Ръкопляскания от СДС и ДПС) Какво стана? Много моля.

Има още една Временна анкетна комисия – за „Нефтохим“. (Единични ръкопляскания в залата)

Ние сме включили доклада на господин Христо Марков, господин Савов, в програмата, но е чак на 12-то място! Може би народното представителство трябвя да реши тези въпроси и да се поставят приоритетно при разглеждането. Ние просто противоречим на собствените си решения. (Реплики от опозицията)

Господин Савов, заповядайте.

Много моля за тишина и почтителност в залата.

СТЕФАН САВОВ: Госпожо председател, не забравяйте, че правилникът изрично казва, и Конституцията го казва – че председателят предлага дневния ред. Председателският съвет е всъщност само един орган, който съветва председателя и нищо повече. Тъй че тези въпроси трябваше Вие да ги дадете тук за гласуване, за да видим кой ще гласува против тях. (Шум в залата)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз искрено се надявам да се избере председател, за да може той да поеме тежката корона. (Браво и ръкопляскания от опозицията)

Много моля, не ми ръкопляскайте от ляво, уважаеми колеги, защото ще си помисля по-лоши неща. Моля ви, недейте така. (Оживление)

Включва се искането на господин Минчев, приема се разместването на господин Орсов, което пожела да се направи. Приехме т.1 да бъде избор на председател на Народното събрание.

Не ме чувате ли? – И уредбата се износи покрай нашите спорове непрекъснато…

Много моля за внимание. Т.1 е избор на председател на Народното събрание. Но преди това господин Ангел Димов поиска думата по процедурен въпрос. Заповядайте.

АНГЕЛ ДИМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-3“, посрещнат с ръкопляскания от СДС): Уважаема председателко, уважаеми народни представители! Предлагам в дневния ред да бъде включен за разглеждане Законопроектът за есенните агротехнически работи без становище на Бюджетната комисия.

Защо правя това процедурно предложение?

Съгласно законопроекта нашите селяни могат да вземат от банките кредити, които ще върнат след прибиране на реколтата плюс 10 на сто от лихвата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димов, нарушавате, ще Ви прекъсна. Моля Ви не нарушавайте правилника.

АНГЕЛ ДИМОВ: Останалата част от лихвата – над 10 на сто, е за сметка на държавния бюджет. Тази сума…

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: (Изключва микрофона) Господин Димов, въпреки уважението си към Вас, трябва да Ви прекъсна, защото нарушавате правилника. Не може така да предложите, извинявайте.

Не можете! До 18 часа е. Вижте, господин Орсов е предположил, прие се предложението. Господин Минчо Минчев е предложил – прие се предложението.

Днес до 18 часа предложете за утре и ще го поставим на гласуване. Но преди това вижте как стои въпросът със становищата на комисиите. Много Ви моля, нека не нарушаваме правилника.

А сега Ви моля да заемете местата си, за да продължим по гласувания дневен ред.

И така по съществото на т.1 за днес. Това е –

ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Два месеца не се е гласувал въпросът за кредитиране на селското стопанство…

И така, по съществото на точка първа за днес. Това е:

ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

Моля, уважаеми госпожи и господа, имате думата. Обръщам се към ръководствата на парламентарните групи, към депутатите.

Госпожа Екатерина Михайлова, искате думата? Заповядайте!

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Имам удоволствието от името на парламентарната група на СДС да предложа за председател на Народното събрание господин Александър Йорданов. (Ръкопляскания от блока на СДС)

Много пъти в нашия парламент се поставяше въпросът, че ще бъде подкрепена кандидатура от СДС за председател на парламентта.

ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-3“, от място): Приемливо е!

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Приемливо е. Точно така. Кандидатура, която олицетворява СДС… (шум в залата), кандидатура, която не е просто някой от СДС, а е личност в СДС, личност в политическия живот на нашата страна. Защото председателят на Народното събрание не е просто някой, не е просто едно техническо лице. Това е лицето на българския парламент, това е човекът, който ще олицетворява парламента и в страната, и в чужбина.

Затова парламентарната група на СДС, след своето заседание ви предлага тази кандидатура, като искам да кажа няколко думи за господин Александър Йорданов, ако вие не знаете някои данни от неговата биография. Мисля, че е нужно да се знае от депутатите, когато ще гласуват, за кой ще гласуват, макар че всички вие познавате господин Йорданов.

Роден е през 1952 г. във Варна, след което завършва българска филология в Шуменския педагогически институт през 1976 г. и до 1978 г. е безработен. След това – 1979 г. – става аспирант в Института за литература при БАН. През 1985 г. защитава кандидатска дисертация на тема: „Литературната критика на българския модернизъм“. Автор е на книгите „Личности и идеи“, „Сянката на думите“ и на десетки научни изследвания върху историята на българската култура.

Господин Александър Йорданов е един от основателите на възстановяването на Радикалдемократическата партия. Той е говорител на СДС във Великото Народно събрание, участник в Националната кръгла маса и председател на парламентарната група на СДС в 36-то Народно събрание.

Господин Александър Йорданов никога не е бил член на Българската комунистическа партия, нито е правил опити да влезе в нея (ръкопляскания от блока на СДС), както и цялото му семейство не е членувало в тази партия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Процедура? Господин Гинчо Павлов, по процедурен въпрос ли искате думата?

Думата има господин Гинчо Павлов по процедурен въпрос. Заповядайте!

ГИНЧО ПАВЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-3“): Благодаря ви, уважаема госпожо председател! Ние неколкократно предлагахме вашата кандидатура. Вземам думата по процедурен въпрос, за да оттегля нашето предложение, базирайки се и удовлетворявайки вашата аргументация.

Що се отнася до предложението, което беше направено, зад нашето предложение просто прозираше един принцип, който моля да бъде гласуван. Това е принципът на паритета в Председателството на Народното събрание.

Представителите на Отечествената партия на труда считат, че това е принципът, който ще осигури социален мир и спокойствие в България во главе с нейния парламент. Аз моля да се гласува преди всичко принципът на паритетното представителство в Председателството на парламента, след което да се пристъпи към избора на пряка кандидатура за председател. Нашето становище за заместник-председател ще го повторя, депозирано е няколко пъти, заместник-председател на парламента да бъде господин Йордан Школагерски. Благодаря ви.

ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Нямат такава точка в дневния ред!

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Гинчо Павлов, вие направихте две нарушения на правилника, но това няма значение. В крайна сметка нека да уточним нещата.

Първо, избираме председател на Народното събрание, ако решим да избираме още и заместник-председатели или други заместник-председатели, тогава ще направите вашите предложения.

Що се отнася до другото ви предложение за паритетен принцип, ние си имаме правилник и там е написано. Така сме го гласували: избират председател и до трима заместник-председатели с тайно гласуване. Нищо повече не е казано. Така че, няма основание да се поставя на гласуване едно подобно искане. Това е ваше виждане, аз го уважавам по принцип, но не можем да го гласуваме.

Уважаеми колеги, чухте предложението на парламентарната група на Съюза на демократичните сили. Всички имате думата. Имат думата и ръководствата на другите парламентарни групи.

Има ли друго предложение?

Госпожа Нора Ананиева иска думата. Заповядайте.

НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-3“): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Най-сетне стигнахме до тази изключителна важна точка от дневния ред с общо съгласие и ще се радваме да бъде избран един достоен председател на Народното събрание.

Ние заявихме своето участие с кандидатура, която смятаме, че няма нужда от представяне, тъй като е добре позната и от Великото Народно събрание, и от това Народно събрание. Имаме и друг набор от кандидатури, които да осигурят една истинска конкуренция.

Що се отнася до кандидатурата на господин Янаки Стоилов, ние като парламентарна група предоставихме правото на него да избере средствата и начините на своето участие, след което ние ще поискаме почивка, за да преценим по-нататък участието си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз моля, за да има яснота, тъй като уточнявахме тука с Председателството процедура, ако са повече от една кандидатура, госпожа Ананиева, вие предлагате ли кандидатурата на господин Янаки Стоилов? Предлагате я, а оставяте той да… Необходимо ли е вашата група да вземе почивка?

Господин Стоилов, на вас се пада тежкия кръст да кажете приемате ли да участвате в това състезание.

Поставям още един път въпроса парламентарната група на Съюза на демократичните сили представи своя кандидат. Парламентарната група на Предизборния съюз на БСП и коалиция… Поради смущения в уредбата – затова повтарям въпроса ви – вие издигате 19.3 за ваш кандидат господин Янаки Стоилов. Тоест, ние да тръгнем сега на избор с две кандидатури?

В такъв случай… Но нека, госпожа Ананиева, да се заяви. Много моля категорично да бъде заявено, а не да се разбира, за да можем да знаем какви бюлетини да направим.

Моля, госпожа Ананиева разбра моя въпрос. Тя ще помогне на Председателството при организирането на избора. Така че, моля заявка, формулировка, госпожо Ананиева!

НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-3“): Ние препотвърждаваме кандидатурата на господин Стоилов, но казах, че предоставяме на него да реши дали да участва в състезанието. Така че, разчитаме на неговата позиция, след което ще вземем решение дали да предлагаме друга кандидатура. Много просто.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Парламентарната група на Предизборния съюз на БСП и коалиция издига кандидатурата на господин Янаки Стоилов под условие: дали той би се съгласил. И аз се обръщам към господин Янаки Стоилов.

Господин Стоилов, потвърждавате ли, съгласявате ли се вашата кандидатура да участва в избора на председател на Народното събрание?

Аз разбирам, че ситуацията е деликатна. Моля ви за внимание и уважение към господин Стоилов.

ЯНАКИ СТОИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-3“): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Днес Народното събрание наистина има възможност да пристъпи към решаването на този въпрос, към който ние призовавахме от няколко седмици от момента, в който той възникна в сегашното Народно събрание.

Днес вече сме свидетели, че имаме не само едно предложение от страна на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, а едно предложение, което е потвърдено от неговата парламентарна група. Това предложение за мен представлява връщане към един отминат от парламента вече етап. Вярно е това, което беше казано в представянето…

ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): За какво е излязъл, за да обсъжда нашата кандидатура ли?

ЯНАКИ СТОИЛОВ: … че кандидатурата, която се предлага от Съюза на демократичните сили я олицетворява в пълна степен. (Шум в залата)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина, уважаеми колеги!

ЯНАКИ СТОИЛОВ: Аз съм длъжен да кажа своето становище по участието си в провеждания избор. Искам да заявя пред цялото многоуважаемо Народно събрание, че не намирам основание да участвам в този избор не заради неговия краен резултат, който може да бъде положителен и отрицателен за всеки един от кандидатите в сегашната ситуация на това Народно събрание. Защото има нещо по-важно от крайния резултат на един избор, а това според мен е не рискът да спечелиш или да загубиш, а необходимостта да бъдеш с достойнство и да приемеш само това съперничество, което приемаш за достойно в дадена ситуация. (Ръкопляскания от БСП)

Аз не бих искал в този парламент да се съревноваваме с политическата арогантност и нисък професионализъм, с големановщината и байганьовщината… (Ропот от мнозинството и ръкопляскания от БСП), защото вече е ясно, че трудно можем да постигнем съгласие между повечето от умерените сили, поне в този момент, на българския парламент.

Съзнавам рисковете пред избирателите и симпатизантите на Българската социалистическа партия със своето оттегляне. Аз поемем обаче този риск. Съзнавам, че това е риск за моя личен авторитет и пред немалка част от българското общество, което едва ли би споделило един вероятен избор, който вие искате да приеме този парламент. Но мисля, че това е цената, която аз мога да приема, и която ще платя сам. Благодаря ви и желая нашата парламентарна група да участва в този избор, да изрази своето становище в него, а заедно с това тя би могла да прецени и понататъшното си участие и вариантите на това участие. Благодаря ви! (Бурни ръкопляскания от БСП)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Николай Камов има думата по процедурен въпрос.

НИКОЛАЙ КАМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-3“): Уважаема госпожо председателствуваща, от името на Парламентарния съюз за социална демокрация, моля за половин час почивка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Половин час почивка. (Звъни) (След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Продължаваме заседанието, уважаеми госпожи и господа народни представители. Моля всички да заемат местата си в пленарната зала. Продължаваме заседанието. Почивката изтече.

Точка първа все още на нашето внимание това е председател на Народното събрание. Имат думата народните представители,

ръководствата на парламентарните групи.

Господин Жан Виденов има думата. Заповядайте!

ЖАН ВИДЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-3“): Уважаеми дами и господа народни представители! Нашият парламентарен съюз издигна чудесна кандидатура. Защити я със своите фактически действия тук в пленарната зала в момент, когато други парламентарни групи се чудеха да залагат ли на парламентаризма или на конфронтацията и извиването на ръце.

С цялото си поведение и воля в политическия живот от три години насам Янаки Стоилов е един от символите на парламентаризма, конструктивността и компетентността. Това е, на която Българската социалистическа партия и нейните коалиционни партньори залагаше, залага и ще залага и в бъдеще.

Съжаляваме, че издигнатата от Съюза на демократичните сили кандидатура пресече всички шансове за състезание по тези показатели. В много отношения съжалявам, че трябва да кажа това, но то е факт, за нас господин Александър Йорданов, за огромното болшинство от хората, които гласуваха за нас и ни пратиха в този парламент е отрицание на тези качества.

Затова ние разбираме мотивите на господин Янаки Стоилов, напълно се присъединяваме към тях и ще гласуваме категорично против кандидатурата на господин Александър Йорданов.

Ние отхвърляме подобен принцип за поведение в българския парламент. Затова ще участваме в избора, подкрепяйки кандидатура, която категорично утвърждава безпристрастността, съблюдаването на законите и трезвия размисъл и отговорност за страната.

Издигаме от името на Парламентарния съюз кандидатурата на господин Йордан Школагерски. (Ръкопляскания от опозицията). Заместник-председател на Законодателната комисия, виден юрист, показал с цялото си поведение в тази зала, че е достоен за подкрепата на всички ни.

Призовавам депутатите от трите парламентарни групи, които го познават чудесно, да предпочетат компетентността и безпристрастността пред тънките политикански сметки и да подкрепят господин Йордан Школагерски, който ще е един чудесен председател на българския парламент. (Ръкопляскания от опозицията).

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата иска господин Иван Палчев. Заповядайте, господин Палчев.

ИВАН ПАЛЧЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Парламентарната група на Движението за права и свободи през последните четири седмици от тази трибуна повтаряше, че следващият председател на Народното събрание трябва да бъде от Съюза на демократичните сили. По едни или други причини, обосновани или не, издигането на кандидатура на СДС за председател се забави. Днес, както се бяхме уговорили миналата седмица, отлагайки тогава гласуването за председател, Съюзът на демократичните сили е издигнал своята кандиатура.

Ние днес на традиционното си заседание преди началото на пленарното заседание, обсъдихме въпроса как бихме постъпили при появата на една или две кандидатури в залата. И след като официално беше ообявена кандидатурата на господин Александър Йорданов нашето становище, на парламентарната ни група е взето с пълно мнозинство да подкрепим кандидатурата на господин Йорданов за председател на парламента. (Ръкопляскания от СДС).

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли други желаещи народни представители да се изкажат? – Няма.

Сега, много моля да дадете няколко секунди на Председателството за кратка консултация.

Комисията за произвеждане на тайното гласуване, тук ли са уважаемите колеги: господин Христо Марков, господин Руслан Семерджиев, госпожа Мариела Митева, господин Кирил Желев и господин Рамзи Осман.

Искам да ви напомня, уважаеми колеги, моля за още малко търпение и внимание. (Шум в залата). Може ли за тишина в залата.

Ние сме приели процедура за избор на председател, не сега, отдавна, аз само искам да я припомня. Няма нищо съществено нито ново, нито различно от това, което сме направили досега. Новото ще бъде бюлетината с двете имена. Но все пак да припомня.

Изборът на председател на Народното събрание става с тайно гласуване. Комисията е избрана, така че това е ясно. Проверих я. Гласуването ще се извършва с една бяла бюлетина с имената на предложените кандидати. Имената на кандидатите се подреждат по азбучен ред на собствените им имена. Изборните стаи, както обикновено ще има достатъчно пликове и бюлетини. Народните представители остават незачертано името на предпочетения от тях кандидат. Поставят бюлетината в изборния плик, пускат го в изборната кутия и се отбелязва в регистъра. Това е познато.

Бюлетините са недействителни, когато са разкъсани, когато са оставени незачертани повече от едно име и когато са зачертани всички имена. Комисията обявява избора. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете на гласувалите народни представители. Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство изборът се повтаря, като в него участват и двамата кандидати, получили най-много гласове. След произвеждането на втория тур за избран се смята кандидатът, който е получил най-много гласове.

Това решение ще го предоставим на комисията. Сега ви моля за 15 мин. време, за да се подготвят бюлетините и изборните помещения, след което ви приканвам към гласуване.

Да, господин Лютфи, по процедурен въпрос, заповядайте.

ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Докато ви слушах много внимателно, дано да съм ви разбрал правилно, вие предлагате да има една бюлетина с двете имена?

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Така сме гласували, господин Лютфи.

ЮНАЛ ЛЮТФИ: Не може ли да има две отделни бюлетини на двата кандидата. Ще стане много по-ясно и няма да има объркване, без зачерквания. (Частични ръкопляскания). Аз мисля, че така ще бъде много по-ясно, много по-чисто и въпросът ще се реши, защото всичко може да стане. Аз предлагам по-лесното и по-ясното.

Моля да се гласува.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ние и друг път при подобни процедури за дадено гласуване сме вземали решения. Може би на комисията ще бъде по-лесно така.

Тогава предлагам да гласуваме следното. За този случай, тъй като процедурата все пак е приета, да има две отделни бюлетини с имената на всеки един от кандидатите. Моля гласувайте за това предложение! Гласуването приключва, прекратете го и посочете резултата.

Гласували са общо 211 народни представители, за – 185, против – 18, 8 се въздържат.

Решихме ще има две бюлетини и всеки ще избере тази с името на този кандидат за когото е.

Моля след 15 мин. да се отправите вече за гласуване, за да има време да се подготвят и бюлетините (звъни).

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Моля, уважаеми госпожи и господа, продължаваме пленарното заседание.

Не виждам още членовете на комисията… Извинявайте, кога ще дойде някой от комисията, за да докладва резултата от избора, иначе ще се окаже, че фотожурналистите са по-прозорливи отколкото народните представители.

Господин Христо Марков, вие ли ще обявите резултата?

Моля за тишина и внимание! Господин Марков има думата.

ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Протокол от избора: Днес, 5 ноември 1992 г. се проведе тайно гласуване за избор на председател на Народното събрание.

Комисия в състав: Христо Марков, Руслан Семерджиев, Мариела Митева, Кирил Желев, Ремзи Осман обявява следните резултати: общ брой на гласували народни представители 230, брой на бюлетини с името на кандидата Александър Йорданов Александров – 124 (бурни ръкопляскания от СДС и ДПС), бюлетини с името на кандидата Йордан Кирилов Школагерски – 103 (ръкопляскания), брой на празните пликове – 2, брой на пликовете със зачеркнато име – 1.

Въз основа на резултата от проведеното тайно гласуване Народното събрание на основание член 76, алинея три от Конституцията на Република България, във връзка с член 4, алинея две и четири от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание избира за председател на Народното събрание Александър Йорданов Александров. (Бурни ръкопляскания от СДС и ДПС, депутати от СДС поздравяват Александър Йорданов)

Протоколът е подписан от комисия в състав: Христо Марков, Руслан Семерджиев, Мариела Митева, Кирил Желев – с особено мнение и Ремзи Осман.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. (Александър Йорданов получава поздравления от депутати от СДС, от господин Юнал Лютфи и Ахмед Доган, както и от госпожа Нора Ананиева. Бурни аплодисменти от всички депутати в залата)

Господин председателю на 36-то Народно събрание, моля заповядайте да заемете мястото си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа! Позволете ми в тези минути да бъда искрено развълнуван и може би трудно ще намеря най-точните думи, но искам да благодаря на всички, които гласуваха за моята кандидатура.

Искам да благодаря на моите приятели от Съюза на демократичните сили за подкрепата, която единодушно ми дадоха.

Искам да благодаря на моите приятели от Движението за права и свободи (ръкопляскания от СДС и ДПС) за подкрепата, която единодушно дадоха с този вот при гласуването и за Съюза на демократичните сили!

Искам да благодаря на всички онези народни представители и от парламентарната група на Българската социалистическа партия, които водени от политическия разум и от дълга си към Конституцията на страната се върнаха към истините залегнали в член 67 от Конституцията, където в първа алинея е казано, че народните представители представляват не само своите избиратели, и целия народ! Благодарим за този вот! (Ръкопляскания от СДС)

Уважаеми колеги народни представители! Нашата страна през последните месеци преживява една трудна политическа ситуация. Нека не обсъждаме точно тази вечер кои бяха тези, които желаеха тази ситуация и кои се опитаха да я предотвратят. Ще има дни и за това. Важно е, че в този момент от развитието на българската демокрация и на нашата страна ние, народните представители, независимо от това кой такъв пост заема в Народното събрание трябва наистина да осъзнаем огромната отговорност, която историята ни възложи. Това е отговорността за защитата и продължаването на демокрацията, това е отговорността в момента именно ние да станем средище на разума, на спокойствието и сигурността на страната, това е отговорността да намерим един разумен баланс между държавните институции на основата на техните конституционни правомощия.

Аз много бих желал, ако в следващите дни направим всичко възможно заедно със съдействието и на трите парламентарни групи да бъде ускорена работата на 36-то Народно събрание, да обсъдим заедно механизмите за по-бързото приемане на законите, които българският народ очаква от нас, да постигнем заедно една по голяма работоспособност и ефективност на парламента и затова тук отново вече и след вашия вот, позволете ми да подновя едно предложение, което многократно съм го изразявал в качеството си на народен представител – народните представители от БСП нека да заповядат с най-голямо уважение и да заемат своето място в ръководствата на парламентарните комисии, за да може да заработи парламентът така, както всички го желаем.

Уважаеми дами и господа! Аз искам този парламент да бъде парламент на промяната, парламент, в който съединението наистина ще направи силата на българския народ, парламент, който да работи и да гарантира чрез своята законодателна дейност необратимостта на промяната в Република България, необратимостта на демократичната промяна и същевременно този парламент както винаги досега е бил и трябва да продължи да бъде парламент на професионализма.

И позволете ми тук лично да изкажа моето най-високо чувство на уважение към господин Йордан Школагерски – един достоен юрист и професионалист и същевременно да напомня, че Народното събрание е именно затова Народно събрание, защото в него трябва да бъдат представени всички професии, всички таланти на българския народ, цялото социално и професионално разнообразие на нашия народ, който наистина е на голяма висота, на европейска висота. Българският народ има талантливи личности и точно тези личности от различни професии той е изпратил в това Народно събрание чрез едни свободни демократични избори. И аз съм убеден, че именно всички професионалисти, във всички комисии ще работим заедно за доброто на нашата страна! Парламентът не е обикновено работно място. Ако беше така, едва ли някой от нас би тръгнал по избори да става депутат. В парламента има нещо необикновено, нещо повече от обикновеното работно място и затова работещите в него ги избират другите работещи граждани на страната и им делегират определени правомощия, определени задължения и отговорности.

В този политически момент парламентът естествено ще бъде и ще продължи да бъде парламент на политическия диалог, парламент на конструктивния спор. Защо? Защото няма съмнение, че единствено в спора се ражда истината. Няма истина, която да е родена без спор, без диалог, без конструктивни идеи.

В последните години така се случи, че много съм пътувал из нашата страна. И вие сте пътували и по родните си места, и при срещи с избирателите. Винаги ми е правело много силно впечатление едно – нашият народ обича спокойствието, обича сигурността, обича разбирателството. Той обича своя съсед. Той иска да има приятели. Той иска да изгражда и своя дом, наречен България, така, както с любов и грижовност изгражда и дома си, своя личен, семеен дом.

Аз мисля, че ние тук сме едно голямо семейство, чиито дълг към България и към историята е да изградим заедно дома на България.

Ето защо мисля, че в тази зала може да се намери духа на разбирателството без никой да жертвува своите политически принципи, своите идеологически представи и своя политически морал. Диалогът се ражда не когато се отхвърлят и не се приемат категорично тезите на противника, а когато на аргументите се противопоставят още по-силни аргументи, още по-силни доказателства.

Разбира се, тук си спомням и нещо от литературата, позволете да си го спомня. (Весело оживление в блока на СДС) Романът на един голям руски писател – Тургенев. Един от неговите романи, в който има една такава блестяща мисъл, по-късно перефразирана, повторена в началото на века и у нас, във времето, когато България също е била на кръстопът, също е тръгвала по нов път и също е търсела своите строители, тези, които Симеон Радев нарече „строители на съвременна България“.

Тази мисъл е следната: България може без всеки от нас, но ние не можем без нея“. Благодаря ви. (Бурни ръкопляскания в залата, заместник-председателите Кадир Кадир и Снежана Ботушарова поздравяват новоизбрания председател, депутатите от СДС ръкопляскат, станали прави. Александър Йорданов заема мястото си в деловия президиум)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, господин Лютфи, заповядайте.

ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председател, (обръща се към председателя, весело оживление и ръкопляскания в мнозинството), уважаеми дами и господа народни представители, позволявам си днес да цитирам господин Александър Йорданов, а именно: днес действително е един хубав ден за българската демокрация. (Бурни ръкопляскания в мнозинството, възгласи: „Браво!“)

Уважаеми колеги, аз ще бъда много кратък, обаче позволете ми от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи да поздравя господин Александър Йорданов с избора му на този изключително важен и отговорен пост, какъвто е председателят на Народното събрание на Република България.

Днес, уважаеми дами и господа, действително е един повратен ден от месец и половина, когато нашата страна се намираше в един политически застой. Вие знаете, че от доста време страната ни, нашият парламент нямаше председател. От известно време правителството ни е в оставка.

Всички ние сме убедени и особено нашата парламентарна група беше убедена и гласува с нагласата, че крайно време е да се започне, да се сложи началото на конструктивността, всички заедно да започнем отново да работим и да вървим в посока на промяната, за която говори господин Александър Йорданов. А това може да стане само, когато действително парламентът е комплектован, само тогава, когато нас ни обединяват и онези задачи, проблеми и закони, които не могат да чакат и които час по-скоро трябва да намерят своето решение именно тук, в този парламент.

Уважаеми господин председател, позволете ми още едно пожелание да Ви отправя от името на нашата парламентарна група. И Вие в една от последните свои речи говорихте за влака, който трябва обаче, сега с Ваше позволение, ако позволите да внеса лека корекция, да ни води в посоката към развитите свободни демократични страни и бихме пожелали първият вагон на този влак да бъде българският парламент. Благодаря Ви, господин председател. (Бурни ръкопляскания от блока на СДС и ДПС)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: И аз Ви благодаря, уважаеми господин Лютфи. Имате думата, уважаема госпожо Ананиева. (Весело оживление в блока на СДС)

НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-3“): Уважаеми господин председател, поздравявам Ви с избора. Желая Ви успех на това отговорно място. Радвам се и мисля, че и нашите колеги се радват на добрия тон на встъпителното Ви слово, на тези чудесни понятия „диалог“, „конструктивен спор“, „аргументи“, на тази чудесна идея, която и ние споделяме парламентът да се превърне наистина в демократичен форум на нацията. Ние разчитаме на един стабилен, демократично и ефективно действуващ парламент, в който наистина ще има условия за такъв диалог. Това предполага много неща. Това предполага промяна в поведението, това предполага може би доста промени в правилника, който беше наложен в една друга конфронтационна обстановка. Ние сме заявили и в разговор с Вас аз съм разкрила подробно вижданията на нашата парламентарна група за един стабилен и демократично действуващ парламент.

Надявам се, че така, както тръгнахте, с тези красиви думи, така ще продължи работата на този парламент, разбира се без илюзии, но с много надежда и, разбира се, едно огорчение мога да споделя накрая, огорчението, че Вие вече няма да имате възможност така дълго и красиво да говорите, тъй като председател на парламента са Ви ограничени в това отношение възможностите (весело оживление в залата), но мисля, че можем да очакваме, разчитайки на тези слова, на един друг стил в парламента, при който няма да се въвежда в действие копчето, няма да се допускат оскърбления по отношение на политически опонент, няма прибързано да се решават въпроси, които засягат съдбата на цялата нация.

Предстои ни труден път. Надявам се, че ще излезем от положението, в което само клатим влака и този влак с общи усилия ще потегли.

Още един път „На добър час!“ (Ръкопляскания)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Най-сърдечно Ви благодаря за тези думи.

Госпожа Русева има думата.

ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители! Искам да поздравя нашия нов председател на Народното събрание, с когото всички, както чухме тук, в парламента свързваме нашите нови надежди, които не са само наши, като се има предвид, че ние сме избраниците на този народ, призвани да осъществим именно тази промяна, за която той е гласувал.

Така че нашите надежди са свързани и с Вашата роля в парламента!

Аз вярвам, че кандидатът на Съюза на демократичните сили, който беше избран от мнозинството в Народното събрание, ще продължи да бъде все така принципен и все така ясен – такъв какъвто ние го познаваме. И както каза преди малко преждеговорившата председателка на Парламентарната група на БСП – че няма да може да говори толкова много, колкото преди.

Въпреки всичко ние смятаме, че Вашите сили, господин председателю, този път ще бъдат насочени към действията, а от тях ще се нуждае нашият парламент, от излизане от този застой, който, да се надяваме, че днес сме преодолели. (Ръкопляскания от СДС; всички депутати от Съюза на демократичните сили стават бурно аплодират вицепрезидентката Блага Димитрова)

Надявам се, че всички ние ще се постараем да Ви помогнем и заедно потеглим нататък, към онова бъдеще на България, за което тя мечтае и за което тя гледа – а именно бъдещето на една нова обединена демократична Европа пред която Вие, господин председателю, смятам, че достойно ще представлявате българския парламент. Благодаря. (Ръкопляскания от СДС)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на заместник-председателката на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили госпожица Златка Русева. И искам да ви кажа, че наистина понякога и мълчанието е красноречиво, така че ще се опитам красноречиво да мълча (весело оживление от СДС).

Искам само да съобщя на уважаемите народни представители, че наш скъп гост в парламента е вицепрезидентката на Република България госпожа Блага Димитрова. (Ръкопляскания)

Господин Школагерски, заповядайте, искате думата.

ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-3“): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Повод да взема думата бяха добрите думи, които господин председателят каза по мой адрес. И този повод ми дава основанието да му честитя още веднъж – честитка на един опонент, който поздравява победителя. И да му пожелая от тука нататък демокрацията, която беше негова любима дума, да стане и пътеводно начало. Благодаря. (Ръкопляскания)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Школагерски.

А сега просто трябва да работим. (Шум и реплики)

Чуват се най-различни думи. Едни искат почивка… Мога да дам почивка само ако някой народен представител официално поиска това, но така не. (Оживление)

Виждам, че няма желаещи да поискат почивка и по-добре е така.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics