СТЕНОГРАМИ ОТ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ СТО И ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ  София, четвъртък, 23 юли 1992 г.

(Открито в 15 ч. и 10 м.)

23/07/1992

Председателствували: заместник-председате-лят Снежана Ботушарова и заместник-председате-лят Кадир Кадир

Секретари: Ведат Сакаллъ и Руслан Семерджиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (Звъни): Добър ден, уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното пленарно заседание…

ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Предлагам точка първа да бъде предложението за гласуване на оставка на председателя на Народното събрание, а след това преди да преминем към Кодекса на труда, който действително е минал и е готов за обсъждане на второ четене, набързо да изберем, без да губим много време, една анкетна коми¬сия, парламентарна, която да посети гр. Хасково, да се запознае на място с грубото нарушаване и потъпкване на човешките права в Хасково. Вие знаете случая. Той беше разгласен по масмедиите – за побоя на мюсюлмани в гр. Хасково по време на заупокойна молитва. И, господин председател, аз предлагам да бъде включена като допълнителна точка в днешния дневен ред. Просто той да бъде о т три точки.

Изцяло се присъединявам и споделям становището, че дебатите по ратифицирането на законопроекта по Конвенцията за правата на човека трябва да бъдат почти цял, ако не и цял парламентарен ден, защото действително това ще бъде един знаменателен парламентарен ден и всички ние тук имаме както да кажем по тази конвенция. Предлагам нашите предложения – на Парламентарната група на Движението за права и свободи – за допълване на дневния ред с избора на тази анкетна комисия, да бъде подложено на гласуване.

Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Сега, за да не се вълнувате, нека да кажа какво е постъпило за допълнително включване в дневния ред и след това в, ако не чуете това, което имате предвид, след това ще поискате да вземете отношение.

Предложението е да бъде точка първа от днешния дневен ред гласуване на искането за предсрочно освобождаване на председателя на Народното събрание господин Стефан Савов…

 

Започваме с точка първа от дневния ред – това е гласуване искането за предсрочно освобождаване на председателя на народното събрание господин Стефан Савов. Искането е постъпило в необходимия срок и вчера бе раздадено на всички народни представители.

Уважаеми колеги, нека да прочета отново двата текста в правилника, които са свързани с това гласуване, защото може някой просто да е забравил.

„Предсрочното освобождаване на председателя на Народното събрание, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 може да стане по писмено искане най-малко на 1/3 от всички народни представители, като в случаите по тази точка – на ал. 1 – искането се поставя на тайно гласуване и се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъствуващите народни представители.“ И в Преходните разпоредби § 4 е уточнено, че под присъстващи при тайно гласуване се разбира участвалите в гласуването народни представители, а това може да се установи при подписването навън в книгите.

Подготвени са два вида бюлетини. На едната бюлетина има надпис „за освобождаването на председателя на Народното събрание“, а на другата: „против освобождаването на председателя на Народното събрание“. Както обикновено, те ще бъдат в двете стаи, в които се извършва тайното гласуване.

Искам да напомня и състава на комисията, която организира произвеждането на тайното гласуване: това са народните представители Христо Марков, Руслан Семерджиев, Нариела Митева, Кирил Желев и Ремзи Осман. Аз ще помоля тези колеги при започването на гласуването да осигурят необходимите условия за това.

така че моля народните представители да се отправят към стаите за гласуване. Съгласно чл. 5 и гласуваната точка първа се поставя на гласуване това искане.

ГЛАСОВЕ ОТ БСП: А мотивите?

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Мотивите към искането – всеки един от вас разполага с тях. Кажете, госпожа Ананиева?

НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-3“, като тръгва към трибуната):

Искам да направя декларация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не, извинете. Не ви давам думата. Прекъсвам ви, госпожо Ананиева, защото не може да злоупотребявате вечно с правото си.

Моля народните представители да отидат и да участват в гласуването. (Звъни) Моля всички да отидат и да участват в гласуването. Моля ви, госпожо Ананиева. Правилникът важи за всички. Не е пародия.

НОРА АНАНИЕВА: Може ли в един такъв момент, когато се обсъжда такъв въпрос, вие да не ми давате думата?

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Искането е предоставено на всички. Моля всички да гласуват. Няма разисквания. (Продължават разправии от депутати на БСП, народните представители от СДС и ДПС излизат от пленарната зала, за да гласуват)

(След гласуването)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни); Уважаеми колеги, продължаваме пленарното заседание. Резултатите от гласуването са готови. Ще докладва от името на комисията господин Руслан Семерджиев.

РУСЛАН СЕМЕРДЖИЕВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри!

Днес, 23 юли 1992 г., се проведе тайно гласуване за пред¬срочно освобождаване на председателя на Тридесет и шестото Народ¬но събрание господин Стефан Савов. Комисията в състав: Христо Марков, Руслан Семерджиев, Мариела Митева, Кирил Желев и Ремзи Осман обявява следните резултати:

общ брой на гласувалите народни представители – 230;

брой на бюлетините с надпис „За освобождаване на председателя на Народното събрание“ – 115;

брой на бюлетините с надпис „Против освобождаването на председателя на Народното събрание“ – 112;

брой на празните пликове – 3;

брой на пликовете с повече от една бюлетина – няма такива. (Шум в залата)

Въз основа на резултатите от проведеното тайно гласуване, Народното събрание на основание чл. 5, ал. 1, точка 2, ал. З и във връзка с § 4 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание не освобождава господин Стефан Димитров Савов като председател на Тридесет и шестото народно събрание. (Ръкопляскания от блока на СДС, смях в блока на опозицията)

Следват подписите на петимата членове на комисията.

Благодаря за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Резултатът от гласуването е ясен. Моля председателят на Народното събрание Стефан Савов да заеме мястото си. (Силен шум в залата)

Давам думата на господин Стефан Савов. (Силен и продължителен шум в залата) Моля за тишина в залата.

СТЕФАН САВОВ: Не бих казал естествено, че резултатът е благоприятен за мен. Не смятах да говоря, но като видях, че господин Жан Виденов реши да се втурне към трибуната, искам да кажа и аз няколко думи.

Обвиненията срещу мен (ще прочета по-основните)… (Неодобрителни възгласи и шум от блока на опозицията)

След като е имало избор за председател и след като съм останал, имам право да кажа няколко думи. (Неодобрителни възгласи от блока на опозицията)

Вие също ще имате право, защо да нямате право! Имам ли право или нямам право? (Неодобрителни възгласи от блока на о опозицията) Нямам право? (Неодобрителни възгласи от блока на опозицията)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залата! Току-що гласувахте, резултатът е ясен. Моля за тишина. Уважаеми колеги, не виждам защо трябва да се вълнувате.

СТЕФАН САВОВ: Едно от обвиненията е, че съм съдействал за приемането преди всичко на онези закони, които не отговарят на приоритетите на обществото. Аз съм съдействал именно да бъдат приети тези закони, които са били предлагани от мнозинството, които отговарят на програмата на мнозинството и това е най-нормалното за една демократична страна.

Обвиняват ме, че използвам поста си да осъществявам политиката на Демократическата партия, а не да съдействам за приемането на онези закони, които биха решили проблемите на милиони граждани. Тук искам да се спра, че именно чужденците, които посетиха България и между тях момчето на господин Стоилов -Уйтман, в едно писмо даде най-висока оценка именно на законите, които парламентът е гласувал. (Неодобрителен шум от блока на опозицията)

Същото нещо вчера повтори и госпожа Рита Зюсмут, и всеки, който искаше, я чу. Същото нещо повтори и госпожа Катрин Лалюмиер. Няма защо да изреждам други.

Мисля, че законите, които са били гласувани, са закони, които именно позволяват на България да тръгне по пътя на демократизацията и по пътя на една истинска демокрация.

Обвиняват ме, че „в упражняването на своето право господин Савов не изпълни определената от Конституцията законодателна програма, осъществяването на която би допринесло за изграждането на България като демократична, правова и социална държава“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕМАНА БОТУШАРОВА: Господин Савов, моля ви, оправете микрофоните, не се чува.

СТЕФАН САВОВ: „Той не направи нищо, за да бъдат изпълнени задълженията на Тридесет и шестото Народно събрание, определени с параграф 3, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Конституцията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Савов, моля ви, оправете микрофоните, защото не се чува.

СТЕФАН САВОВ: Всъщност това не е вярно, защото именно тези закони ние сме ги гласували.

„Господин Савов дава приоритет на реституционните закони и пренебрегва социалните закони, а те решават проблемите на огромната част от българските граждани“. Но тези господа, именно за които казах, изразиха мнение, че ние приемаме и социалните закони. А реституционните закони са също социални закони, поне според виждането на Съюза на демократичните сили, на този, който спечели изборите.

Аз съм бил умишлено задържал обсъждането на тези законопроекти. Как мога умишлено да задържам законопроекти, след като винаги ги разпращам веднага, най-много в срок от един ден на комисиите. Така че аз не мога въобще да задържам никакви закони. (Шум от блока на опозицията)

„Господин Савов превръща Народното събрание в оръдие на конфронтационната и репресивната политика на Съюза на демократичните сили. Ярък пример за това е заседанието на 7 юли във връзка с искането на главния прокурор.“

Изглежда, че тези господа, които са писали това, не са прочели чл. 70 от Конституцията, в който е казано именно, че възбуждането на наказателно преследване и задържане под стража вървят заедно.

И последно, аз не съм и не мога да бъда интегрираща фигура в Народното събрание, защото „нарушавам Конституцията, пренебрегвам социалните закони, а с това и интересите на огромната част

от българските граждани“. Явно, че не мога да бъдат интегрираща фигура, но аз бих попитал: „Госпожа Ананиева ли ще бъде интегрира¬ща фигура или господин Жан Виденов?“.

Бих казал последно само едно: в цялата страна бяха разпространени с хиляди и сега пристигат до мен хиляди – с избодени очи, както виждате, но това е най-малкото. На всяка от тези ваши листовки стои марка от по един лев и на тази марка по един лев стои едно магаре. На мен ми се струва, че хората, които вие сте подлъгали и сте накарали да ги пращат от цялата страна, действително са били излъгани от вас.

НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (от място): Вижте текста.

СТЕФАН САВОВ: Вместо да пращате десетки хиляди и стотици хиляди от тези картинки, можехте да направите нещо много по-добро сега, когато държавата има нужда от пари, можехте да ги дадете във фонда за онкологично болни, можехте да ги дадете във фондове за бедни деца, можехте да ги дадете във фондове за социално слаби деца.

Благодаря ви за вниманието. (Силен и неодобрителен шум от блока на опозицията, ръкопляскания от блока на СДС, блокът на опозицията започва да скандира: „Оставка, оставка!“, народните представители Свободка Стефанова, Свиляна Захариева и още няколко народни представителки от СДС и ДПС поднасят цветя на Стефан Савов, бурни възгласи от блока на СДС, възгласи на неодобрение от блока на опозицията.

СВИ-ЛЯНА ЗАХАРИЕВА (отива към трибуната): На 10 октомври с един процент ви бихме и сега пак… (Възгласи от опозицията: „У-у-у!“)

ИВАН КУРТЕВ (от място): Предатели…

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Може ли да продължа?

Господин Жан Виденов иска думата. Давам му я. Заповядайте,

господин Виденов.

ЖАН ВИДЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП „Ст. Стамболов“ и СДП „Ера-3“): Дами и господа народни представители! Възложено ми е от парламентарния ни съюз да изразя нашето отношение по резултата от приключилото гласуване.

Както знаете, опозицията поиска предсрочно освобождаване на председателя на Народното събрание поради многократни груби нарушения на правилника на Народното събрание, духа на Конституцията, сочещи явна пристрастност, изразяваща се в привилегии за парламентарните групи на управляващите и дискриминация за парламентарната група на опозицията. Това искане събра точно половината от подадените гласове. (Реплика от блока на СДС:

„Значи има демокрация в тая страна“)

За сведение на всички присъствуващи и на господа журналистите, на тия, които ни слушат в момента, максимум 101 от тия 115 гласа против господин Савов са подадени от парламентарната опозиция. Останалите 14 гласа са белегът и символът на недоверие¬то, което изпитват към Вас, господин Савов, парламентарните групи на СДС и на Движението за права и свободи.

Затова аз няма да се спирам както Вас на мотивите, с които поискахме оставката Ви, нито на скандалния начин, по който Вашите помощници с Вашето съгласие, макар и негласно, попречиха те днес да прозвучат тук, в тази зала. Това вече не е и нужно. Резултатите говорят сами за себе си. Те, тези резултати оставят всичките ни мотиви да искаме предсрочното Ви освобождаване в сила. И ние ще ги отстояваме с десетократно по-голямо основание след днешното гласуване отсега нататък. Защото, господин Савов, както сте задължен да подпомагате внасянето в пленарната зала на законите, които изготвя управляващото мнозинство, така сте задължен да осигурявате внасянето поне на някои закони, изготвени от опозицията. Нито един проект досега не е имал такава щастлива съдба, а искате от нас да бъдем градивна опозиция. Трудно ни е и причината за това, една голяма причина, сте Вие.

Резултатите от днешното гласуване ни изправиха пред един парламентарен абсурд. За предсрочното освобождаване на председателя на Народното събрание не достигна един глас. Да напомням ли, че до голяма степен със съдействието и на председателя на Народното събрание този един глас е на депутат, който противоконституционно бе лишен от възможността да изпълнява задълженията

си на депутат. (Неодобрителна реакция от мнозинството)

Да напомням ли, уважаеми господа, че същият тоя депутат, когато се решаваше неговата съдба, не участвува в гласуването! (Бурни ръкопляскания от опозицията, възгласи: „Браво!“)

Да ви кажа ли, уважаеми господа, че днес, когато се решаваше просто един председателски стол, този, който го заема, участвува в гласуването и дори да е подал празна бюлетина, реши съдбата на гласуването, защото по тоя начин оформи необходимия кворум на 130, а не на 129 гласа?

Господин Савов, резултатът от днешното гласуване, непрозвучалите тук мотиви в нашето искане за Вашето предсрочно освобождаване, недоверието, което Ви засвидетелствуваха хора, които би трябвало да Ви подкрепят в тоя критичен момент, ми дава основание да се обърна към Вас с призива: Вашето достойнство Ви повелява да подадете своята оставка сам. Направете го веднага или след размисъл, но го направете, господин Савов! Това е най-достойният изход от това положение. (Бурна реакция от мнозинството: „Никога! Никога!“, ръкопляскания от опозицията)

И второ, дами и господа народни представиели, ще си позволите ли наглостта утре, при тия резултати от днешното гласуване, да поискате открито или поименно гласуване на вота на недоверие на правителството? Съгласете се на тайно гласуване и вижте резултата. Всичките ви приказки вчера по радио, по телевизия, тук, в тая зала за увереността и стабилността на управляващото мнозинство се пукнаха днес като пропагандни балони. Изправете се пред проверката на тайния вот – висшата форма на демокрация! Призовавам ви, уважаеми господа! (Народните представители от опозицията стават прави, бурни ръкопляскания)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Александър Йорданов иска думата. Имате я. Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председатели, госпожи и господа народни представители! Завърши още един неуспешен опит на българската опозиция (смях в блока на опозицията) да се противопостави на Съюза на демократичните сили.

Този опит беше част от един сценарий, започнал много отдавна и развиващ се настъпателно в средствата за масова информация.

Както този опит, така и утрешният опит, който също ще бъде неуспешен, показва, че винаги оттук нататък ще побеждава Съюзът на демократичните сили, независимо какво иска и какво желае Българската комунистическа партия. (Ръкопляскания от мнозинството)

От известно време насам Българската комунистическа партия мечтае за онова СДС, онова СДС, което по-рано беше в тази зала и работеше до голяма степен в пълно сътрудничество с Българската социалистическа партия. Тогава онова СДС беше малцинство. Сега малцинството е Българската социалистическа партия.

КЛАРА МАРИНОВА (от място): Ама гласуването показа обратното!

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Искате един съвет. Бъдете като онова СДС! Как действуваше то? То работеше в пълно единство с мнозинството. И ако наистина искате да вземете опит от онова СДС, което на вас ви харесва и за което толкова много говорите, помагайте на мнозинството, както онова СДС помагаше на вас! (Реакция на опозицията) За тези, които разбират от мислене, мисля, че съм ясен.

Разбира се, днешното гласуване нямаше за цел да свали председателя на Народното събрание. Скритият замисъл на това гласуване беше друг – да се удари правителството. Много ясно защо: отстранява се една ключова фигура в Съюза на демократичните сили от едно изключително важно място, което тя заема, и се разчита, че тази фигура като бъде отстранена, ща започне да се противопоставя на политиката на това правителство и едва ли не да иска да смени този министър-председател.

ФИЛИП БОКОВ (от място): Много сложно, бе!

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това е глупав сценарий. Но че той е истински говори фактът, че когато преди няколко месеца Съюзът на демократичните сили започна да прави промени в своя кабинет и смени някои министри, тук, сред журналистите и в кулоарите, а и много колеги от Българската социалистическа партия говореха, че следващият министър-председател ще бъде Стефан Савов. Е, как да стане Стефан Савов министър-председател, ако, първо, не го свалим от поста председател на Народното събрание?! (Шумна реакция в блока на опозицията)

Този сценарий се провали. Аз не отричам, че в него са участвали, разбира се, и някои колеги от останалите две парламентарни групи. Убеден съм в това, че са участвували. (Шум в залата)

Ако човек проследи изявленията през последно време в средствата за информация, отношението, което някои народни представители взимаха и към правителството на СДС, и към ръководството на Народното събрание, лесно може да се досети кои са народните представители, които са търсели осъществяването на този сценарий. Именно защото острието на сценария е насочено не срещу председателя на Народното събрание, а скрито, подтекстно, невидимо, но много точно срещу правителството на Съюза на демократичните сили.

Както много пъти обаче съм ви казвал, хората от Съюза на демократичните сили са и по-умни, и по-талантливи. И затова вие днеска отново загубихте гласуването. Председателят на Народно¬то събрание ще си бъде председател на Народното събрание и министър-председателят ще си бъде министър-председател (ръкопляскания от мнозинството), просто защото демократичните сили няма да позволят никога в тази страна да се осъществи комунистически сценарий, включително и с участието на внедрени в СДС и в други парламентарни групи служители на тайни служби. (Бурна реакция на опозицията, смях, ръкопляскания)

Казвам го това много ясно и с този именно факт – казвайки го ясно – провокирам всички вас към едно по-бързо разкриване на досиетата на народните представители (бурна реакция и ръкопляскания от страна на Съюза на демократичните сили)

Уважаеми колеги, разбира се, и вчерашният, и днешният ден отнеха много време от работата на Народното събрание. И аз ви предлагам да продължим спокойно тази работа, тъй като ако БСП се вълнува от това кои точно от СДС ще ръководят Народното събрание или ще ръководят правителството – има и други възможности за изясняване на нашите отношения и на нашите мнения. Аз мисля, че в това Народно събрание има да се върши още много работа – това е Кодексът на труда, който трябва да се приеме, това са законите за декомунизацията, които трябва да се приемат (ръкопляскания и възгласи: „Браво!“ от страна на СДС), това са всички онези закони, които ликвидират комунистическата власт (възгласи:

„Браво!“ и ръкопляскания, реплики: „За Народния съд!“ от страна на мнозинството) – нещо повече, ликвидират илюзиите, че могат комунистите да се върнат на власт (възгласи: „Браво!“) и ръкопляскания от страна на СДС), така че да не им минава през ума подобна мисъл. И аз мисля, че освен че правителството трябва да действа по-твърдо и по-антикомунистически (реплика от блока на малцинството: „Точно така!“) по-твърдо и по-антикомунистически трябва да действува и този парламент! (Възгласи: „Браво!“ и бурни ръкопляскания от страна на СДС) Защото другото име на това действие се нарича демокрация! Благодаря ви. (Продължителни ръкопляскания от страна на СДС)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Юнал Лютфи, заповядайте, господин Лютфи…

(Реплика от блока на БСП: „Ние знаем, че всички сте гласували „за“. Знаем това…)

ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Това е добре.

Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми дами и господа народни представители! Гласуването за предсрочно освобождаване на председателя на Народното събрание господин Стефан Савов приключи. Налице е резултатът. А той е следният: Народното събрание не освобождава господин Савов от поста председател на Народното събрание. (Бурни ръкопляскания и възгласи: „Браво!“ от страна на СДС) Следователно това е факт, който трябва да бъде приет от всички нас.

Искам да кажа няколко думи. Ние, Парламентарната група на Движението за права и свободи, посрещаме този резултат и бяхме убедени, че той ще бъде такъв (смях и оживление от блока на опозицията), тоест, че господин Савов няма да бъде освободен от поста, но в политиката не се гледа дали е с един глас или с 51 глас разликата (неразбираеми реплики от блока на опозицията)

Именно, уважаеми колеги, под ръководството на господин Савов Народното събрание прие над 50 закона, които поставиха законната основа за реални промени в политическата и икономическа¬та система. (Възгласи от СДС; „Браво!“ и ръкопляскания) Това никак не е малко и никак не е за подценяване! (Ръкопляскания от СДС) Искам да кажа, че в тези закони участвувахме всички, главно Парламентарната група на Движението за права и свободи и съм убеден в това – че и демократи от Парламентарната група на Българската социалистическа партия.

Ние, депутатите от Движението за права и свободи, подкрепихме с вота си господин Савов да продължи да упражнява правото си на председател на Народното събрание, защото сме убедени, че под неговото ръководство Народното събрание ще продължи да работи в същия дух, а именно за демокрация на нашата страна. (Продължителни ръкопляскания от страна на мнозинството). Благодаря.

 

 

 

 

 

 

 

СТЕНОГРАМИ ОТ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

СТО ДВАДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ София, 24 септември 1992 г., четвъртък (Открито в 15 ч. и 8 м.)

24/09/1992

Председателствували: председателят Стефан Савов и замест-ник-председателите Снежана Ботушарова и Кадир Кадир Секретари: Илиян Живков и Рус-лан Сербезов

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожи и господа народни представители, моля побързайте с регистрирането.

Квесторите, моля, поканете народните представители да заемат местата си. Залата е празна, какво е това нещо?

Госпожи и господа народни представители, побързайте. Няма защо пак като вчера до 10 ч. да заседаваме. (Звъни)

Имаме кворум. Откривам заседанието.

Тъй като, както ви е известно, Предизборният съюз на Българската социалистическа партия, Българската либерална партия, Отечествената партия на труда, Християнрепубликанската партия, Партията на християнското женско движение, Народно-либералната партия „Стефан Стамболов“, Социалистическият младежки съюз, Федерацията на българската социалистическа младеж и Съюз на демократическите партии и движения „Ера-3“ се състои и от „Ера-З“, аз съм задължен да ви прочета едно писмо, официално становище – няма да ви го чета цялото,  което е отправено до мен и до народните представители, от „Ера-3“, в което се казва, че:

„Народното събрание се превръща в поле за недостойни сделки, за разчистване на лични сметки и това поведение не само унижава отделни личности, но и отклонява общественото внимание от болезнените проблеми на България. Съюзът „Ера-34 смята, че господин Савов не заслужава подобна спекула с името му и не вижда в какво го превъзхождат останалите. (Ръкопляскания от блока на опозицията)

Това са вашите съюзници, господа (шум в блока на опозицията), с които вие се гордеете.

„В този аспект „Ера-3″ като законна парламентарна партия както вие я направихте – не е съгласна с поставения вот на недоверие спрямо председателя на Народното събрание господин Стефан Савов.“ (Възгласи „А-а-а!“)

Проявявате типичното отношение на комунистическата партия към своите съюзници, господа, които се използуват до даден момент и след това се захвърлят. И „Ера-3“ не е била никога съюзник на Съюза на демократичните сили, а ваш съюзник.

ОБАЖДАТ СЕ ОТ БСП: Процедурен въпрос!

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Интересно е дали господин Лилов не е този, който води преговори с „Ера-3“. Може би той ще каже…

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това е съвсем ясният текст на правилника.

И тъй като Конституцията ми дава право да представям дневния ред (шум и неодобрение от БСП и въпроси: „Къде го има? Къде го има?“).

Четене, господа. Четете (отваря Конституцията): „Първо председателят на Народното събрание представлява Народното събрание. Второ, предлага проект за дневен ред.“ Четете.

ГЛАСОВЕ ОТ БСП: Предлага! (Негодувание и възгласи: „А-а-а“)

Момент, господин Димитров, ще ви дам думата. Аз лично вече за дневния ред предлагам като точка първа да бъде вота за недоверие на председателя на Народното събрание. Точка трета предлагам да бъде един много важен държавен въпрос, за който ще ви обясни сега господин председателят на комисията Венцеслав Димитров. (Негодувание от блока на БСП)

ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-3“): Искам да задам един процедурен въпрос на господин председателствуващия в момента: какво правите тук, господин Савов? И след като нямате капка мъжество, защо не излезете навън да ви шибна два шамара? (Смях, оживление)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Миленова се отстранява за това заседание от залата. Господа квестори, изведете я. (Неодобрение от блока на БСП) За това заседание е отстранена. Защото вие можете ли да си представите това нещо да се каже в Народното събрание на един председател? Госпожа Миленова е наказана с отстраняване от залата. (Неодобрение от блока на БСП)

Госпожа Миленова веднага да напусне Народното събрание!

ГЛАСОВЕ ОТ БСП: Тя излезе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Излезе ли? Чудесно. Радвам се.

Вижте, госпожи и господа! С това викане доникъде няма да стигнем.

Моля ви, господин Димитров, кажете за третия въпрос.

ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председатели на Народното събрание, драги колеги! Предлагам като точка в дневния ред днес да имаме обсъждане на законопроекта за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 1992 г. Касае се за един кратък законопроект за увеличаване на бюджетния дефицит, разрешен на правителството на Република България през тази година. (Оживление)

Господин Виденов, вашите представители в Комисията по бюджета и финансите всички се съгласиха с изключение на господин Пирински, който казва, че се въздържа. Става дума, господа, да започнат да се правят известни плащания като знак на добра воля от правителството на Република България за онези дългове, които събраха именно комунистическите правителства до края на 1989 г., т.е. България вече да не се чувствува доведено дете в Европа, а България да се чувствува равноправен член на международната финансова общност.

ЖАН ВИДЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-3“): Плащайте, плащайте.

ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Ами, ще плащаме, защото вие пък сте взимали. Вие сте ги похарчили и сега всички ние трябва да плащаме, защото иначе България е загубена.

Ние не поставяме въпроса днес за отговорността за дълговете. Ние казваме, че икономическото положение на България дотолкова се е подобрила, че част от тези плащания могат да бъдат започнати, могат да бъдат извършвани.

Знаем, че в последните два дни правителството на Република България в лицето на финансовия министър Иван Костов сключи във Вашингтон много важни споразумения с Международния валутен фонд, Световната банка и с правителството на Съединените щати. Затова аз предлагам наистина този въпрос да бъде поставен на дневен ред, да бъде гласуван, за да може правителството на Република България, когато след няколко дни започнат разговорите с банките – частните банки кредиторки на България, тя да бъде в едни значително по-силни позиции.

Правителството на Република България действително да покаже, че може вече нещо да плаща. За първи път да започне нещо да плаща след две години и половина. По този въпрос, господа, има единно становище на Комисията по бюджета и финансите, на Икономическата комисия. И ви моля всички за вашето съдействие за повишаване на международния престиж на Република България -не на правителството точно, защото утре вие може да сформирате правителството. И положителното решаване на този проблем ще бъде в полза на всяко бъдещо правителство на Република България. Затова ви моля първо за вашия положителен вот – да влезе този проблем днес вътре в дневния ред, а по-нататък ще пледирам наистина положително да бъде решен въпросът с искането на Министерския съвет за известно увеличаване на бюджетния дефицит.

Между другото аз водих разговори по този въпрос с представителя на Международния валутен фонд, отговорника за нашата страна, и наистина според него той понастоящем е от приоритетно значение за икономическата политика на България. Благодаря ви и се надявам на вашия положителен вот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Пирински, не мога да ви дам думата, защото по дневния ред няма разисквания. Вие ще имате възможност след това да се изкажете, ако се приеме. (Шум в залата, реплики от опозицията)

Процедурен въпрос? Заповядайте.

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (БСП и коалиция, встрани от микрофоните):

И аз имам процедурен въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Добре, тогава първо господин Пирински – процедурен въпрос. Стига да е процедурен, разбира се.

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-3“): Процедурното ми предложение, господин председатели, е точката, която господин Димитров предлага да бъде включена в програмата за работата на Народното събрание. Но нейното поставяне на разглеждане на дневен ред да стане с участието в заседанието и на министъра на финансите господин Костов. Както знаем, сега той в момента провежда контакти във Вашингтон.

Смятам, че дискусията по тази точка няма да бъде пълно¬ценна без неговото присъствие. Затова аз подкрепям предложението на господин Димитров да включим въпроса в програмата за работата на парламента. Ако той се върне до края на седмицата, още тази седмица да гледаме този въпрос, а ако не – да я включим в програмата за първата част на следващия период от една-две седмици.

Съгласете се, че да дискутираме сериозно този въпрос без господин Костов, е невъзможно.

ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС, встрани от микрофоните): Министър-председателят е тук.

ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Ние с господин Димитров действително имахме дискусия в Бюджетната комисия, участваше и господин Костов. Той прие, че е нужно да разгледаме допълнително информация за изпълнението на бюджета за осемте месеца.

И в тази връзка, аз пак казвам, подкрепям предложението да се включи въпросът в програмата, но процедурното ми предложение, господин председатели, е да не поставяме този въпрос на дневен ред днес или утре, ако отсъствува господин Костов, а да го насрочим за гледане на дневен ред, да го поставим на дневен ред, щом като господин Костов бъде сред нас, за да участвува в заседанието, на което ще гледаме въпроса. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин министър-председателят.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председатели, уважаеми дами и господа народни представители, става въпрос за проблем, който, струва ми се, би трябвало да бъде еднакво важен за всички, които седят в тази зала, пък и за хората извън нея.

Вие отлично разбирате, че лично за мен би било много по-голямо удоволствие дискусията по тази точка да се води в присъствието и с участието на господин Иван Костов като финансов министър на Република България.

Причините, поради които поднових и потвърдих нашето искане за включване на тази точка в дневния ред именно на днешното заседание, са свързани с това, че разговорите, които господин Костов води в Съединените американски щати с международните валутни и финансови институции ще бъдат сериозно благоприятствувани, ако вместо думи за добрата воля на България, той може да представи пред тях в утрешния по нашите мерки следобед, а по техните – сутрин, едно реално практическо дело, което да ги докаже. И вие разбирате, че от тази гледна точка времето има съществено значение. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Юнал Лютфи.

ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, аз наистина взимам думата по чисто процедурен въпрос.

Ние вече имаме гласуван и приет дневен ред от вчера. Съгласно правилника, господин председател, знаете, че дневният ред, когато не е изчерпан, веднага на следващото заседание се започва от него.

Опасявам се, уважаеми господин председател и уважаеми госпожи и господа народни представители, че днешният ден отново ще започне и ще завърши така, както свърши и вчерашният ден.

Аз предлагам, уважаеми господин председатели, първа точка да остане такава, каквато беше вчера – гласувана и приета, а именно: оставката искане за предсрочно освобождаване на председателя на Народното събрание, и втора точка да бъде гласуването на искането на главния прокурор Татарчев.

Това предлагам, така да бъдат подредени и останалите точки от вчера. И това, което предлага господин Венцеслав Димитров, също да бъде включено в днешния дневен ред като последна точка.

Безспорно ние също смятаме, че много важно е тук да присъствува министърът на финансите господин Костов, но след като господин Филип Димитров настоява също този проблем да влезе в днешния дневен ред, ние не възразяваме, но той да бъде последната точка, която да прибавим към вече приетия дневен ред. Благо¬даря ви много.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Благодаря, господин Лютфи. Изглежда, че вие не сте разбрали смисъла на моите думи. (Шум и реплики от страна на депутати от опозицията)

Вижте, моля ви се, първо ще ме изслушате. Има неща, които не подлежат на гласуване. Това е искането на прокурора. Тези неща въобще не подлежат на гласуване. Така, както не подлежи на гласуване, когато се свика Народно събрание, дали то ще трябва да се конституира, или ще го отложим десет дни. Това са очевидни неща, господин -Лютфи. Вие сте един високоинтелигентен човек, който ги разбира съвсем ясно. Ние вече направихме едно нарушение. Аз втори път няма да позволя да се направи това нарушение.

РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Никой не може да го наложи. Това е парламент.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте, първо ще мине това…

РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Няма да мине…

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Вижте сега, дали ще мине, или няма да мине, е друг въпрос. (Шум в залата, реплики от опозицията и на депутати от ДПС)

Вие искате може би да разясните, моля ви се, недейте подвиква от места. Това е нещо, което е съвсем ясно. То не може да се гласува, защото представете си – не господин Велев, а един убиец има между нас. (Възгласи „Е-е-е“ от страна на опозицията, шум в залата) И този убиец, тъй като е от мнозинството, да речем, ние започваме да прехвърляме гласуването. Това не може да бъде. Това тук съвсем ясно е казано.

Така че първа точка, дори не и точка, това ще бъде извън дневния ред, трябва да бъде въпросът за господин Велев и мисля, че няма смисъл да губим време, за да може и точката за моето недоверие да мине час по-скоро, а също и точка трета. (Шум в залата, реплики от опозицията: „Няма да мине“)

Ами, като няма да мине, тогава няма да мине. Щом смятате така.

ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Колеги, само за момент, моля ви за малко тишина.

Господин председатели, вие сте абсолютно прав, но сега е 15,30 ч. и искам да ви уверя лично вас и моите колеги, че ще имаме абсолютно необходимото парламентарно време да изчерпим действително тази точка, за която вие настоявате, когато бъде сложена на второ място. Аз ви уверявам, че ние ще ви съдейству5ваме за това – тя също да бъде приета.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: А защо искате на всяка цена, господин Лютфи, към вас се обръщам… (Шум в залата, реплики)

Господин Лютфи, обръщам се към вас, защо вие искате да нарушаваме правилника? Вие за нарушаване ли сте на правилника? (Шум и възражение от страна на опозицията и депутати от ДПС)

Няма да нарушим правилника! Няма да го нарушим! Това е едно императивно искане, което започваме да гледаме от този момент, след като, разбира се, гласуваме дневния ред.

Аз поставям като точка първа от дневния ред гласуване на недоверие на председателя, след като се гледа точката, която е извън дневния ред.

И точка втора – предложението на господин Венцеслав Димитров.

Защото ние не може систематично да нарушаваме правилника. Това е съвсем ясно и аз смятам, че просто по него няма въпроси.

Госпожа Рашеева, вие какво искате да кажете?

ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС); Уважаеми господин председатели, уважаеми колеги, аз искам да взема становище по обсъждания тук дневен ред и по това дали следва искането за снемане на имунитета на колегата Велев да бъде гласувано, или да не бъде гласувано и коя точка да бъде.

Ние видяхме и целият български народ видя как вчера цял ден се разправяхме за дневния ред. (Реплики от опозицията: „Вие, вие“)

Точно това, и за да не се получи отново, а не е желателно да се получи, не е в интерес на никого в този парламент, не е в интерес на нашия народ, аз искам още един път да стане ясно, да взема становище и да ви кажа, че ние не можем да направим друго, освен това да разгледаме първо предложението за снемане депутатския имунитет на господин Велев. Затова защото разпоредба¬та на член 100 е императивна. Не може да се подлага на гласуване. Тя гласи, че в първото заседание след изтичане на 48 часа се разглежда въпросът, а не се поставя на гласуване дали да се разглежда.

Сега вие продължавате да поддържате тезата, че вчера ние, от дясната страна, депутатите на СДС не сме искали да се разгледа въпросът за оставката на господин Савов и затова през цялото време сме блокирали работата на парламента и така станало, че не могло… (Шум в залата, реплики от опозицията и депутати от ДПС) Това не е вярно, колеги. (Шум и възражения от опозицията) Абсолютно не е вярно, защото ние не сме толкова глупави, колкото може би някой тук смята (шум в блока на опозицията), за да не знаем, че оставката на господин Савов ще бъде гласувана. Тя ще бъде гласувана, господа, и ще бъде гласувана още днес. Така, както господин Лютфи ни увери, че няма нищо страшно, днес ще бъде обсъден въпросът и за имунитета на господин Велев, така също аз ви уверявам, че днес оставката на господин Савов ще бъде гласувана, бъдете спокойни. (Шум в блока на опозицията, реплики)

Но защо вчера се получи така? Защото от вчера, уважаеми колеги, в нашия парламент започнаха едни непочтени политически пазарлъци и комбинации. Непочтени политически пазарлъци и комбинации !

След като Движението за права и свободи внесе предложение¬то да бъде снет господин Савов… (Шум и реплики в блока на опозицията) Разбира се, че вие ще гласувате за снемането на господин Савов и то с радост ще гласувате за снемането на господин Савов, разбира се, за нас това е много ясно. (Шум и реплики от опозицията и депутати от ДПС) И за движението е много ясно. Но има един въпрос: лошият Татарчев взел, че внесъл предложение за снемане имунитета на едно момче от нашите.

Сега се поставя въпросът: хубаво, ние ще гласуваме с вас, ще снемем господин Савов, ама, ако може някак това да мине на втори план и така някак може би ще поискаме комисия, пък вие ще гласувате да се разгледа от комисията и така, та да се позабави тази работа.

 

Аз ще ви кажа, колеги, че цялата тази работа е абсолютно непочтена. И ако вчера ние бранихме нещо в този парламент, ние не бранихме господин Савов (реакция от опозицията), ние бранихме нещо друго – да не се възцари в този парламент хаосът на беззаконието (бурна реакция от опозицията), хаосът на погазването на тази Конституция, която вие гласувахте, да не се нарушава правилникът. И затова ви уверявам, че ние винаги, докато стоим в този парламент, за това ще воюваме. За това ние ще воюваме и днес, и ако вие искате и днес да не се постави на разглеждане оставката на Савов и да бъде гласувана оставката на Савов, продължавайте с тези обструкции.

Ние много добре знаем (бурна реакция от опозицията), че тази оставка се иска затова, защото тя трябва да бъде поднесена на господин президента за негово удоволствие. Е, снощи не можа предсрочно да стане тази работа. Можи би Движението за права и свободи по свое желание или принудени водачите му от нещо искат по-бързо да доставят удоволствие на президента. Ще му го доставят днес. Бъдете сигурни в това! Но недейте да блокирате повече това Народно събрание и нека да си свършим работата днес, както трябва и както пише в нашия правилник и в чл. 100 от него. (Реплики от опозицията: „Кой я блокира?“) Имате юристи, нека да ви кажат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Томов, господин Школагерски, господин Мулетаров (шум в залата), момент само. Аз ви знам, че сте разумни хора, ценял съм вашето мнение, разберете, че няма да отстъпя обаче от правилника (бурна реакция от опозицията). Това е втори път, за който ние сега правим грешка.

Разберете, че ще има време за моята оставка. Има по четиридесет минути, да речем, аз предполагам, че от наша страна няма и толкова да говорят, всичко това ще мине много бързо, и комисия може да се избере, и ще има време, ще се гласува два часа, но ако продължим да говорим един час, тогава вече отново може да попаднем във вчерашната ситуация. А иначе за всеки от вас като юрист, особено за юристите, е ясно, че тук чл. 100 е императивен и ние го нарушихме вчера. Повече не може да го нарушаваме.

Господин Томов, кажете!

 

АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-3“): Уважаеми дами и господа народни представители! Единственото, което мога да адмирирам в изказването на госпожа Рашеева, беше тонът. Аз мисля, че вчера ние всички се изложихме малко или много и достойнството на парламента… (Клара Маринова от място: „Е, не всички!“) …момент, ще кажа точно. В момента парламентът и неговото достойнство отидоха много по-надолу, отколкото трябва да отидат. И аз се обръщам към дясната страна най-вече, защото вчера това, което беше, беше един цирк в този парламент.

Хайде, вижте сега текстът на чл. 100, да почнем от това:

„Искането на главния прокурор се разглежда от Народното събрание, което се произнася с решение на първото заседание, след изтичане на 48 часа. При поискване и явяване народният представител се изслушва от Народното събрание.“

Къде се казва, че това е точка първа? (Реплики от опозицията: „Никъде“) Никъде не се казва. Ние можем ли да кажем, че се съгласяваме с това на днешното заседание въпросът да се разглежда? Това е, което най-много можем да бъдем задължени, като народни представители. Това е първото нещо, което искам да кажа.

Следователно предложението на господин Лютфи е много по-логично и по-издържано поради простата причина, че вчера ние с вас гласувахме дневния ред вече. И ако ние не бяхме го гласували, можеше да се обсъжда, но ние гласувахме подредбата. И това максимално, което председателят на парламента може да направи, е да предупреди за това, че днес на това заседание трябва да обсъдим въпроса. Нищо друго не може да се приеме.

Вторият момент. Аз се обръщам към вас, господин Савов. Искам да се обърна и към всички вас. Много хора в този живот и в този парламент, и в тази политика ще се качват и ще слизат от позиции. Никой не знае дали това ще стане, или няма да стане днес. Но това, което може да се каже, е, че достойнството на хората не се определя и тяхната политическа тежест не се определят от позициите, а от морала, от тяхната чест и от възможността и силата им да бъдат достойни хора във всички подобни ситуации.

Господин председател, аз се обръщам към вас. Не само въпросът, който се обсъжда за вашата оставка, но и въпросът

 

за дневния ред ви засяга лично. И той не може да не ви засяга, когато вие го поставяте този въпрос. Ако е така, аз просто апелирам към вашето човешко достойнство. В името на утрешния ден на тази страна не участвувайте повече в ръководството на парламента днес. Защото всичко това, което в момента вие правите, се възприема като лична позиция, личен интерес, иначе не би и могло да бъде.

И аз апелирам това към вас в името на този парламент и неговото достойнство.

Благодаря ви! (Ръкопляскания от опозицията)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Томов, казахте думи, в които мисля, че не вярвате или поне много пъти не сте вярвали… (Смях в опозицията) И всичко това е много смешно, защото днес ще се гласува моята оставка. Обаче има ред. Това е императивно искане. (Реакция от опозицията)

Вижте какво, господа, ако мислите, че аз не знам добре какво ще бъде и как ще бъде, но смятам, че докато стоя тук имам някакви задължения към правилника. (Реплики от опозицията: „Е-е-е!“)

Господин Мулетаров!

СПАС МУЛЕТАРОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-3“): Господин председател, уважаеми народни представители! Не искам да се връщам на вчерашния, петъчния ден, тъй като при всяка мисъл за тези явления, на които всички и нацията ни беше свидетел, изпадам в положение на срам за позорното поведение и безпринципното и безпрецедентно нарушаване на правилата, по които ние следва да работим.

Аз искам съвсем елементарно и просто да изясним нещата и да не ги вкарваме нарочно в задънена улица, за да се върнем на тези два дни.

Първо, няма никакво съмнение, че ние имаме приет дневен ред на заседанието в петък и на заседанието вчера и днес, тъй като това е същият дневен ред. В този дневен ред сме приели една първа точка – искането за освобождаването на председателя на Народното събрание от заеманата длъжност.

Ако е вярно, че съгласно разпоредбите на чл. 100 от правилника искането на главния прокурор за снемането на имунитет

 

на народния представител трябва да влезе в първото заседание това в никакъв случай не означава, че първото заседание трябва да започне да се занимава само и единствено с този въпрос или обезателно най-напред с него. Защо? Защото, съгласно чл. 15… (реплика от СДС) …не се обаждайте, госпожо! Съгласно чл. 57 от правилника…

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господинът беше прокурор. Той така си работи – като прокурор.

СПАС МУЛЕТАРОВ: Един момент. Народното събрание по предложение на председателя, по предложение на Председателския съвет дори, не на председателя, приема програма за една или две работни седмици, разпределени по заседания. Никой друг, нито вие (обръща се към председателя), нито Татарчев, нито правилникът може да определи програмата и реда на Народното събрание и точките, по които тя се движи. (Ръкопляскания от опозицията) Само това Народно събрание и само тези депутати могат да решат този въпрос. И тъй като той вече е решен от това Народно събрание и ако вие искате да промените този дневен ред, трябва да поставите на гласуване да се промени приетият дневен ред и вместо точка първа, която ние обсъждаме вече два дни и която вие проваляте, да я сменим с нова точка, което е абсолютно противо процедурно, тъй като няма никакво законно основание. Една точка, която е започнала да се разглежда, да прекъсне и да започнем да разглеждаме друга.

И в заключение, господин председатели, искам да ви отправя конституционното и процесуално искане, че вие нямате право в момента да ръководите заседанието, след като ние обсъждаме въпрос за точка първа, която иска вашата оставка от това Народно събра¬ние. Просто е недостойно да стоите тук. Това трябва да го ръководи друг. И затова този въпрос е решен и гласуван. Моля ви, изпълнете процедурата на правилника и на Конституцията. (Бурни ръкопляскания от опозицията)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: На Конституцията е точно, че председателят предлага, господин Мулетаров, вие сте поне юрист, председателят предлага дневния ред. (Реплики от опозицията:

„Предлага“) Разбира се, предлага. Обаче, когато членът е императивен, тогава е ясно, че първо него трябва да разгледаме. (Бурна реакция от опозицията)

Думата има господин Михайлов.

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Многоуважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Взимам думата по процедура и моето процедурно предложение е плод на това, че вчера всички, включително и нашите избиратели видяха безплодността на нашите дебати по дневния ред, тъй като в самото начало бе грубо нарушен правилникът на Народното събрание. Вчера многоуважаемият господин Кадир Кадир не постави на гласуване едно процедурно предложение, което си позволих да направя. Направих го с основанието, че не е минало през комисиите проекторешението за разсекретяване на досиетата. Днес, уважаеми дами и господа, Комисията по национална сигурност на Народното събрание разгледа и гласува становище по този въпрос.

Правя процедурно предложение като точка от дневния ред и то като втора точка от дневния ред, да залегне нашето решение за разсекретяване на така наречените досиета. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Михайлов, с това не мога да се съглася, защото просто вие пак изпуснахте срока. Аз казах, трябваше до 18 ч. вчера да има предложение. Не е дошло. Имате утре възможност да го направите.

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Позволете ми, господин председател! ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Имате възможност до утре да го направите.

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Една дума само. Това предложение за решение е внесено много месеци преди това, господин председател. И ви моля в качеството си на председател на 36. Народно събрание да поставите на гласуване това процедурно предложение. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Утре председателят, който ще бъде, ще го постави. А господин Кадир Кадир е длъжен по правил¬ник да седи тук. Длъжен е по правилник да седи тук, освен ако иска да се изкаже. И след като се изкаже, се качва тук.

КАДИР КАДИР (ДПС): Уважаеми народни представители! Кой е агент на Шесто, кой е агент на сегашното Шесто, ще се установи, знаете. Но господин Савов досега конституционно е отхвърлил от дневния ред предложението на господин Михайлов. Така ли е, господин Михайлов? От април месец. Защо? Има чл. 63. Затова не ме обвинявайте, че съм нарушил правилника. Законодателната

 

комисия задължително се произнася по всеки законопроект след обсъждане на постъпилото становище на другите постоянни комисии. ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС, от място): Това е проекторешение.

КАДИР КАДИР: Моля ви се. Трябва да мине през Законодателната комисия. Вие за една оставка на председателя на парламента вчера искахте Законодателна комисия. А за едни досиета на бившето Шесто и на сегашното шестдесето ли, колко ще бъде, не искате Законодателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Аз се присъединявам към мнението на господин Кадир. Господин Кадир, по този въпрос няма да гласуваме. Заповядайте тук!

Моля, господин Михайлов, моля господин Павлов до 18 ч., след като вече има решения на съответните комисии и ако има и на Законодателната комисия, да дадат своите становища и да направят това, което е необходимо. Има думата господин Добрев.

НИКОЛАЙ ДОБРЕВ (ПС на 6СП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НлП „Стефан Стамболов“ и СДПД „Ера-5“): Уважаеми господин председател! Тъй като опитите за нови процедурни гимнастики и днес започват и сигурно ще продължат във вчерашния дух, затова още отрано правя две предложения.

Първо, да продължим работното време с два часа. И второ, господин председател, както стана ясно, вече има демократично формиран дневен ред.Този дневен ред ви е известен. Точка първа в този дневен ред ви засяга лично. Засяга ви като политик, засяга вашия международен престиж, засяга комфорта на вашата кола и уюта на вашия кабинет. Тъй като сте лично пристрастен, умолявам още веднъж да се оттеглите от високата трибуна и да отидете в парламентарната група на Съюза на демократичните сили.

Моля, Народното събрание да гласува моето предложение. Днешното заседание по точка първа от демократично формирания дневен ред да се води от един от заместник-председателите на Народното събрание. (Ръкопляскания от опозицията)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Това, господин Добрев, въобще го няма в Конституцията. (Неодобрителни възгласи от опозицията) Няма такова нещо. Няма никъде, опрете се на който и да било

 

член, което може да…

СПАС МУЛЕТАРОВ (БСП и коалиция, от място): Има го в морала!

НИКОЛАЙ ДОБРЕВ: Господин председател, не само вие в тази зала разбирате Конституцията. Това вече не граничи със скромността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Кажете по кой член на Конститу¬цията можете да накарате председателя да слезе? Кажете? По кой член на правилника? Кажете? (Неодобрителни възгласи от опозиция¬та)

И още по-смешно е мен да ме обвинявате за това, че аз от уюта на кабинета и т.н., господин Добрев… Това прилича на хора като вас. Просто на хора като вас.

А сега… Няма никаква процедура. Единствена процедура е тази, която беше.

Господин Мулетаров, недейте да вдигате ръка. Два пъти по един и същ въпрос не се говори.

СПАС МУЛЕТАРОВ (БСП и коалиция, от място): Не е по един и същ въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: А сега, господа, за да стане точка първа, именно това, за което говорим и което трябва да стане точка първа – именно да се иска имунитета на господин Велев, аз си подавам оставката и точка първа става господин Велев. (Ръкопляскания от блока на СДС, депутатите от СДС и ДПС стават на крака, господин Савов слиза от трибуната и застава пред микрофоните за изказвания на депутатите)

Момент. Имам приготвена една малка реч, не е повече от четвърт час, предполагам. Мисля, че вие все пак ще бъдете толкова културни, малко по-културни от хора като господин Добрев, да ме изслушате. Трябва да я взема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По процедурен въпрос давам думата на господин Марков.

ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Взех процедурно думата. Предлагам на госпожа Ботушарова да покани господин президента, който с поведението си тези дни показа, че не се занимава с нищо друго освен да си гледа псевдо рейтинга. Да дойде тук и да види венеца на своето безобразие. Следващият президент ще е господин Стефан Савов, защото той никога не е плакал, когато е умрял Сталин, никога

 

не е би-л марксист, никога не е бил комунист, няма зад гърба си електората на село Веселиново, а на София. И това ще е бъдещият президент на България. (Шум в залата, неодобрителни възгласи от блока на опозицията, одобрителни от блока на СДС)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля за тишина в залата. Давам думата на господин Стефан Савов. Моля за тишина в залата.

СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Бихме се превърнали в неоправдани идеалисти и наивници, ако мислим, че комунизмът ще слезе от историческата сцена от само себе си. Да, комунизмът неизбежно си отива и трябва да мине в забвение. Но напускайки историческата сцена, дериватите на комунистическата партия постоянно си правят упражнения за обновление, използуват целия научен арсенал от форми за социална, политическа и икономическа мимикрия.

„Именно затова, за да сме сигурни, че няма да има рецидиви на тоталитарни режими и идеологии, издигнати в монопол на държавата, ние трябва да им помогнем на БСП да си намерят истинското място в политическия живот на днешна България. А това може да стане само тогава, когато се поставят на подсъдимата скамейка не само (ръкопляскания от блока на СДС) и не толкова отделни персони, кукли на историята, но и партията им като цяло. Защото в случая въпросът се свежда до доказана обща вина на една политическа организация, която е отговорна за поредната национална катастрофа на България.“ (Единични ръкопляскания от блока на СДС)

Уважаеми госпожи и господа! Вие просто не ръкопляскате на мен, а ръкопляскате на господин Ахмед Доган, който започна политическата си кариера в 36. Народно събрание с тези думи! (Бурни ръкопляскания от СДС)

На 27 юли… (реплики от БСП) моля ви, имайте все пак уважението да ме изслушате… Госпожа Ананиева, уважаемата госпожа Ананиева, която напоследък стана много нервна каза: „Дейността си… (Госпожа Ананиева, моля ви се… Госпожа Шопова, към госпожа Ананиева се обръщам…) (Шумът в залата продължава) …Дейността си в искането (това е искането за вот на недоверие)… госпожа Ананиева от името на БСП(к) казва: „В дейността си господин Савов прилага двоен стандарт – един за народните представители от парламентарната опозиция и друг за правоимащи депутати от СДС и ДПС.“ Как ви се струва, господа? (Гласове от опозицията: „Идеално!“)

Да, разбира се, всичко тече, господа и ще разберете, че всичко тече! Точно така – Когато в Председателския съвет се събрахме и говорихме, уважаемият господин Юнал Лютфи, един безспорно умен човек се обърна… не, това не е в Председателския съвет, а тук, в залата се обърна и каза…

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖААНА БОТУШАРОВА: Моля ви за тишина!

СТЕФАН СВОВ (СДС): …“Уважаема госпожо председателствуваща…“ Вижте, знам, че ви болят тези работи, обаче сте длъжни да ги изслушате, когато един председател си отива така, както когато един председател идва. Длъжни сте да изслушате някои работи. Възпитание знам че на много от вас, дето сега махате ръце, липсва и няма как въобще да го получите.

Господин Юнал Лутфи се обръща към председателствуващата госпожа Снежана Ботушарова и казва: „Уважаема госпожа председателствуваща, уважаеми дами и господа народни представители! Гласуването за предсрочно освобождаване на председателя на Народното събрание господин Стефан Савов приключи. Налице е резултатът, а той е следният: Народното събрание не освобождава господин Савов от поста председател на Народното събрание. Следователно това е факт, който трябва да бъде приет от всички нас.

Искам да кажа няколко думи: ние, парламентарната група на Движението за права и свободи посрещаме този резултат и бяхме убедени, че той ще бъде такъв, т.е. че господин Савов няма да бъде освободен от поста. Но в политиката не се г-леда да-ли с един глас или с 51 гласа е разликата. Именно, уважаеми колеги, под ръководството на господин Савов Народното събрание прие над 50 закона, които поставиха законната основа за реални промени в политическата и икономическата система. Това никак не е малко и никак не е за подценяване. Искам да кажа, че в тези закони участвуваха всички, главно парламентарната група на Съюза на демократичните сили, парламентарната група на Движението за права и свободи и съм убеден в това, че и демократи от парламентарната група на Българската социалистическа партия. Ние, депутатите от Движението за права и свободи подкрепихме с вота си господин Савов да продължи да упражнява правото си на председател на Народното събрание, защото сме убедени, че под неговото ръководство Народното събрание ще продължи да работи в същия дух, а именно за демокрацията в нашата страна.“

В Председателския съвет господин Юнал Лютфи се обръща към госпожа Ананиева и казва: „В крайна сметка всички ние, които сме тук, в това Народно събрание трябва с нашата дейност, с нашето поведение да съдействуваме за стабилността и авторитета на ръководството на парламента, респективно на целия парламент. Аз не казвам, че понякога ръководството не допуска грешки…“

СТЕФАН СТОИЛОВ (БСП, от място): Аз очаквах една политическа реч.

СТЕФАН САВОВ (СДС): Това е по-силно от политическа реч, господин Стоилов, това е много по-силно и вие го разбирате.

„…но аз мисля, че няма поводи. Досега от дейността на неговия председател можем да бъдем само доволни (това се казва само преди 14 дни, защото госпожа Ананиева казва, че те били анализирали законите и законите не били добри), защото действително не само бройката 65 закона, но вие сте ги анализира¬ли, ние също ги анализирахме – в Движението за права и свободи и трябва да ви кажа, че е направена огромна крачка.“

Господин Иван Палчев, който също присъствува тук и се чудя как ме гледа в очите. Господин Иван Палчев казва, това е на 2 септември; „Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми госпожи и господа народни представители… (вие шумете, но все пак българският народ слуша), от името на парламентарната група на Движението за права и свободи взимам думата, за да изразя становището на парламентарната група.

Преди да кажа нашето становище, искам да споделя с вас момента от заседанието на нашата група, когато беше поставен от парламентарната група на БСП вота на недоверие на господин Савов. На заседанието на парламентарната група беше поставен въпросът: има ли някой, който да даде своите аргументи в полза на този вот на недоверие? Нямаше нито един! Тоест нашето становище беше, че всички ще гласуваме за оставането на господин Савов на председателския пост.

Движението за права и свободи е имало неведнъж случаи когато е доказвало, че стриктно изпълнява думата, която е дало, или своите обязаности. Тоест ние проблеми, нравствени или каквито и да е други, нямаме. Предложението на господин Савов да бъде председател на Народното събрание беше предложение на мнозинството в парламента и е проблем на малцинството кога и как ще иска недоверие или гласуване за снемане на господин Савов от председателското място, т.е. за Движението за права и свободи този въпрос не съществува в тази драматичност.“

Уважаеми госпожи и господа, това са срамни документи! И аз се чудя утре как господата от Движението за права и свободи ще ме гледат в очите. Вие ще кажете, разбира се, господата от тази страна… с някои от тях съм и приятел, но с много от тях не мога да бъда приятел по много причини, защото ни разделят твърде тъжни събития, но с Движението за права и свободи мога да кажа, че аз съм бил човекът, който винаги е бил приятел и винаги Движението за права и свободи е идвало при мен и с каквото съм могъл съм помагал – било с моите възможности, било като посредник дори между него и правителството.

Аз изрично казвам това, защото ме слуша една част от България. Ние не сме… и аз лично продължавам да не съм против Движението за права и свободи. Аз имам резерви към някои от неговите водачи и с тези водачи действително се чудя как от утре ще се гледаме в очите.

Ние, СДС и Демократическата партия, която е нападната от вас, сме били винаги за правата на малцинствата. В нашите парламентарни групи винаги са участвували турци. Погледнете дневниците и ще видите, че винаги са участвували турски народни представители и то не по един-двама, а десетки по някой път.

Аз лично от моя опит мога да кажа, че първият ми лагер в село Босна – а село Босна е едно село с турско население, ако не бяха турците да идват нощно време и да оставят на прозорците екмек и кисело мляко, ние щяхме да измрем така, както искаха господа комунистите. (Ръкопляскания от редовете на СДС)

Аз съм работил 15 години по строежите и винаги сме работи¬ли и с турците. (Шум и реплики в залата) Петнадесет години точно, господине, мога да ви докажа… госпожице Дърева…

ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (от място): Защо към мен? СТЕФАН САВОВ (СДС): Петнадесет години на тези строежи аз съм работил главно като арматурист, а изкопчиите бяха обикнове¬о от турските краища. Аз високо уважавам морала на тези хора, начина им на работа, дисциплината и за мен турчин беше понятие за честност и почтеност. Аз и сега продължавам да смятам, че турците са такива хора. И ще се противопоставя на всеки, който би искал да сее някаква етническа вражда. Чудя се само и на някои ръководители от движението – не си ли давате сметка какво правите, не си ли давате сметка, че сеете ветрове и бури и че ако някой седи над вас и ви манипулира, защо му вярвате?! Вие не си ли давате сметка какво може да стане, въпреки че аз лично и всички ние ще продължим от тази страна да говорим и да бъдем против етническите вражди. И когато ви гонеха, да бъдем за вас. И когато искахте да създадете партия, да бъдем за вас. Аз съм дори нещо повече – може в нашата Конституция да пише, че няма право да има партия на верска, на етническа основа, но много скоро нашата Конституция ще трябва да бъде променена, защото в Европейската харта, в хартата на Съвета на Европа има заложена точка, която позволява… Тогава ще питам вашите сегашни съюзници, господа, как ще подскачат… (Ръкопляскания от СДС)

Обвиняваха ме тук някои господа и недорасли госпожици, че съм нямал чувство за отговорност или за чест… (Шум и реплики отляво) Ама защо? Недорасли госпожици може да има и други… Порасла е госпожа Клара Маринова, но аз говоря за недораслите… Вижте какво… Аз съм минал през такива чистилища, за каквито не бих искал да говоря тук, защото е смешно. И в тези чистилища вашите бащи са участвували като в по-голямата част (реплики отляво), моля, аз не искам тук да кажа, но нима господин Лилов не знае какво е ставало в България?! Нима господин Лилов не е знаел за лагерите? Нима господин -Лилов не е знаел как се продава България? За да не кажа за другите…

Нима госпожа Клара Маринова беше толкова мъничка, че не знаеше, когато един човек се появи с дъфълкод по… Или не знаете какво е дъфълкод, госпожа Маринова?! (Клара Маринова го репликира от място) Аз ви набърквам там, точно където трябва бъркам… Че когато се вървеше по улица „Раковска“, ги прибираха. Голяма част от тези след това ги избиха и ги хвърлиха на свинете. В Ловеч това бяха тези хора, които имали във външен лик нещо американско, нещо западно…

КЛАРА МАРИНОВА (от място): Не ми завиждайте на годините, господин Савов… (Реплики отляво)

СТЕФАН САВОВ (СДС, смее се): Ето на, че има вече и сред комунистите, извинявайте – сред социалистите, дисиденти, които били яли бой. Браво! Много хубаво! Чудесно! (Ръкопляскания отдясно) Само ще ви предложа тогава да се преместите там, където трябва, но по-голямата част от вас са били прокурори, съдии, били са в милицията. Хора, не се правете, че не знаете какво е ставало в България! Не се правете, че не знаете какви ужасии са ставали! Време беше но отмина, да си посипете главата с пепел и да кажете тогава вече, че вие сте модерната партия, лява партия. За съжаление времето действително тече и то тече неумолимо.

Отново мога само едно да кажа – никой, никой, ако се опира на факти, не може да ме нападне за това, че не съм имал чест. Аз 45 години не съм подал заявление да отида в чужбина. Аз бях 20 години преводач, обаче не съм говорил с един чужденец. Аз знам какво е чест. Знам какво е да те пребиват от бой. Знам какво е, да речем господин Каракачанов (старши) да троши кости там, в Станишевата къща… Знам много неща, тъй че нямате право един човек, който е излязъл, мина-л е през чистилището, минал е през ада, минал и останал жив и здрав, вие да го обвинявате и че аз съм държал за уюта на своя кабинет. До два дни ще гледам да го освободя, за да може да дойде следващият…

Но това, което тук се направи от вас, господа, беше едно потъпкване на правилника. Да не говорим за това, че това, което сега се прави с вота, без да се изчака решение на Конституционния съд – това отново е потъпкване на Конституцията. И вие го знаете това нещо и продължавате…

Но аз се обръщам отново към Движението за права и свободи. Комунистите, господа, винаги са искали да имат съюзници и винаги тези, които са били достатъчно глупави да станат съюзници на комунистите, след това са били отхвърляни като дрипи. Това трябва да го знаете и аз като председател на Демократическата партия просто съм радостен, че Демократическата партия единствена никога не се съгласила. Земеделците имаха тъжен опит. Радикалдемократите имаха тъжен опит. либерали и тъй нататък имаха тъжен опит от това, че искаха да правят някакво съглашение с комунистите. Комунистите са си комунисти, дори и когато се наричат социалисти! Благодаря ви! (Депутатите от СДС стават прави и ръкопляскат. Стефан Савов получава поздравления от министър-председателя Филип Димитров, от министър Лучников, министър Сталийски, от господин Александър Йорданов и много депутати от СДС)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Възползувам се като председателствуваща събранието по чл. 49 и го прекъсвам за 30 минути.

След 30 минути продължаваме.

Уебсайт и реализация - BZGraphics